Historie vinařství

Sláva, zkáza a obnova vinohradů v Nosislavi od roku 1673

Napsal František Klein

Když byla Nosislav před pěti sty lety povýšena ze vsi na městečko, byly vinohrady pro svou rozlohu i prosperitu jedním z důvodů onoho povýšení. Byly svým pěstitelům předmětem mnohem většího zájmu nežli obilnaření, které sice bylo pro obživu důležitější, ale nevynášelo tolik jako vinohrady. Plyne to i z vysokého rozdílu v tehdejším daňovém zatížení; ještě když nedlouho před vypuknutím třicetileté války přejímali celé židlochovické panství po evangelických Žerotínech katoličtí Valdštejnové, plynulo toho roku 1616 do vrchnostenské pokladny z celé Nosislavi na poplatcích z vinohradů ročně 500 moravských zlatých (to je hodnota zhruba dnešních 140 tisíc Kčs, přepočteno podle potravinového indexu 1 moravský zlatý = 280 Kčs), kdežto úhrn všech jiných peněžních platů činil ročně jen 132 mor. zlatých (tj. asi 37 tisíc Kčs), nehledíc nadto k naturálním odevzdávkám ročně 218 slepic a 15,04 kusů vajec. To ovšem bylo v době, kdy se v Nosislavi hospodařilo ve 163 plně obydlených domech, k nimž nutno připočítat ještě radnici, faru, obecní špitál a rybárnu. Vinohradů bylo tenkrát podle převodu na metrickou soustavu 232 a půl hektaru, kdežto orných polí jen 222 a půl hektaru, což je poměr 51 % vinohradů a 49 % polí.

Pak nastala třicetiletá válka, všude zkáza zkázoucí. Teprve za čtyři léta po westfálském míru se vrchnost roku 1652 pokoušela o přesnější evidenci zbylých obyvatel, ale zjišťovala jen smutný stav. V Nosislavi zbylo jen 32 obhospodařovaných domů; všechny ostatní v počtu 131 byly pobourané pustiny bez lidí. I polnosti a hlavně vinohrady byly poničeny a nebylo se co divit, když předtím za války obec trpěla občasným vojenským pustošením, ohněm, neúrodami, záplavami ze Švarcavy i útěkem hospodářů pro zakazovanou evangelickou víru nebo pro všeobecnou chudobu. Roku 1656 byl na celé Moravě proveden první katastrální soupis všech orných i vinohradních pozemků, jenže ten se nám nedochoval a jen neúplně si jej můžeme rekonstruovat podle elaborátů z tzv. druhé lánové vizitace, která probíhala na všech moravských panstvích za řízení zemských úředníků postupně v letech 1669-1679. Na Nosislav došlo na samém konci léta roku 1673; výsledek této soupisové akce je dnes uložen jako tzv. lánský rejstřík ve Státním oblastním archívu v Brně a je pro nás nesmírně důležitý. Co všechno z něho můžeme poznat, zejména srovnáváme-li jeho údaje s pozdějšími katastry a se záznamy v gruntovních knihách?

Toho roku 1673 se v Nosislavi hospodařilo již v 58 osídlených domech a na jednom svobodném šlechtickém preshauzu (dnešní čp. 156). Kdo na těch domech tenkrát hospodařil, kolik měl orných polí a kde vinohrady, uvádím v následujícím přehledu:

 • Dům čp. 4: Vavřinec Řepa, domkář a tkadlec, neměl ani pole, ani vinohrady.
 • Dům čp. 5: Řehoř Valenta, domkář, měl 4 staro- moravské míry 32/3 achtle polí, a to v Šibeniční hoře a v Záhumení; vinohrady neměl.
 • Dům čp. 6: Jan Vlk, domkář bez polí, měl jen 1 stmor. míru 1 achtl vinohradu v Přední hoře.
 • Dům čp. 7: Adam Nejedlý, domkář, měl 11 stmor. M 5 1/2 achtle polí v Záhoří, Přídanku a Záhumení a 3 stmor. M 6 achtlů vinohradu v Padělcích.
 • Dům čp. 8: vdova Anna Brandstätterová a po ní její zet Fridrich Loskot, domkář, měl 11 stmor. M 2 3/4 achtle polí v Šajbách, Šibeniční hoře, Přidánku a Záhumení a 2 stmor. M 2/3 achtle vinohradu v Padělcích. 
 • Dům čp. 10: Jiří Š e b ů, domkář, neměl ani pole ani vinohrady.
 • Dům čp. 11: Štěpán Novotný, domkář, neměl ani pole ani vinohrady.
 • Dům čp. 12: Pavel Z u z á k, domkář, měl 3 stmor. M 3 1/2 achtle polí v Krátkých padělcích; vinohrady neměl.
 • Dům čp. 13: Adam Řezanina (zvaný i Sekanina), celoláník, měl 26 stmor. M polí (bez údaje kde) a 7 stmor. M vinohradu v Křenkách.
 • Dům čp. 14. Matěj Ambrož, domkář, měl 10 stmor. M 1 2/3 achtle polí ve Zbejšově, Dlouhých liškách, Šibeniční hoře a Záhumení a 6 achtlů vinohradu v Přední hoře.
 • Dům čp. 15: Jan Valenta, pololáník, měl 17 stmor. M 1/6 achtle polí v Šibeniční hoře a Záhumení a 3 stmor. M 22/3 achtle vinohradu v Padělcích. 
 • Dům čp. 16: Pavel Janda, domkář, měl 7 stmor. M polí v Dlouhém Šimperku a ve Zbejšově a 5 stmor. M 1 1/3 achtle vinohradu v Křenkách, Padělcích a Dlouhém Šimperku.
 • Dům čp. 17: Michal H u r t, pololáník, měl 13 stmor. M polí (nezapsáno kde); vinohrad neměl.
 • Dům čp. 18: Urban Bartoš (zvaný i Bartušek), celoláník, měl 26 stmor. M polí (nezapsáno kde) a 1 stmor. M 2 achtle vinohradu v Horním padělku.
 • Dům čp. 19: Jan Pisk, domkář a bednář, měl 7 stmor. M 5 1/2 achtle polí v Dlouhých padělcích a Záhumení a 4 stmor. M 3 2/3 achtle vinohradu v Krátkém Šimperku a v Padělcích.
 • Dům čp. 20: Václav Srnec, pololáník, měl 17 stmor. M 4 achtle polí (neudáno kde, jen z toho 4 míry 4 achtle vinohradu zoraného na obilní osev v Krátkých liškách) a 2 stmor. M 4 achtle vinohradu v Padělcích.
 • Dům čp. 21: Tobiáš Mahovský, domkář, měl 9 stmor, M 1 1/2 achtle polí v Šibeniční hoře, Přídanku, Záhumení a Kreftech a 4 stmor. M 42/3 achtle vinohradu v Padělcích.
 • Dům čp. 22: Matěj Brumovský, domkář, bez polí, dal se krátce před lánovou vizitací na vojnu a jeho dům zpustl.
 • Dům čp. 23: OBECNÍ RADNICE obhospodařovala 10 stmor. M 62/3 achtle polí v Padělcích, Krátkých liškách a Kreftech a 3 stmor. M 2 2/3 achtle vinohradu v Padělcích.
 • Dům čp. 24: Bartoloměj Weis, celoláník, měl 38 stmor. M 7 5/6 achtle polí v Dlouhých liškách, Záhoří, Šejbách, Šibeniční hoře a Záhumení a 3 stmor. M 4 achtle vinohradu v Padělcích.
 • Dům čp. 25: Adam Drobný, pololáník, měl 18 stmor. M 2 3/4 achtle polí (bez údaje kde, jen z toho 5 stmor. M 23/4 achtle v Přídanku vinohrad zoraný na obilní osev) a 7 stmor. M 4 1/3 achtle vinohradu v Padělcích.
 • Dům čp. 26: Jakub Loskot, pololáník, měl 26 stmor. M 1 achtl polí (bez údaje kde, jen z toho 13 stmor. M 1 achtl vinohradu zoraného na obilní osev v Dlouhých liškách a Záhoří) a 2 stmor. M 4 achtle vinohradu v Padělcích.
 • Dům čp. 27: Kašpar Hartmann, pololáník, měl 15 stmor. M 2 1/3 achtle polí (neudáno kde, jen z toho 2 stmor. M 2 1/3 achtle vinohradu zoraného na obilní osev v Záhumení) a 6 achtlů vinohradu v Křenkách.
 • Dům čp. 28: Matěj Chochol a, domkář, měl 4 stmor. M 4 3/4 achtle polí v Záhoří, Přídanku a Přední hoře; vinohrady neměl.
 • Dům čp. 29: Jan Solnička (zvaný též Krejčí), celoláník a krejčí, měl 31 stmor. M 1/2 achtlu polí (neudáno kde, jen z toho 5 stmor. M 1/2 achtlu vinohradu zoraného na obilní osev v Dlouhém Šimperku a v Dlouhých liškách) a 1 stmor. M 2 achtle vinohradu v Padělcích.
 • Dům čp. 31: Jakub Mayer, pololáník, měl 19 stmor. M 3 1/6 achtle polí (neudáno kde, jen z toho 6 stmor. M 3 1/6 achtle vinohradu zoraného na obilní osev ve Zbejšově, Záhoří a Záhumení) a 1 stmor. M 5 1/3 achtle vinohradu v Padělcích.
 • Dům čp. 32: Michal Neumann, pololáník, měl 13 stmor. M polí (bez údaje kde) a 1 stmor. M vinohradu v Dlouhém Šimperku.
 • Dům čp. 34: Tobiáš Senohradský, celoláník, měl 35 stmor. M 5 1/3 achtle polí (neudáno kde, jen z toho 10 stmor. M 5 1/3 achtle vinohradu zoraného na obilní osev v Záhoří a Záhumení) a 3 stmor. M 6 achtlů vinohradu v Padělcích.
 • Dům čp. 36: Jan Procházka, pololáník, měl 18 stmor. M 65/6  achtle polí (neudáno kde, jen z toho bylo 5 stmor. M 65/6 achtle vinohradu zoraného na obilní osev v Záhoří, Šibeniční hoře a Záhumení) a 2 stmor. M 4 achtle vinohradu v Padělcích.
 • Dům 2 5/6 achtle polí (neudáno kde, jen z toho 4 stmor. M 2 5/6 achtle vinohradu zoraného na obilní osev v Padělcích a Záhumení); vinohrady neměl.
 • Dům čp. 57: Ondřej Rosa, domkář, měl 2 stmor. M 4 1/6 achtle polí v Záhumení; vinohrad neměl.
 • Dům čp. 60: Jiří Bednář, domkář, měl 8 stmor. M 2 achtle polí v Dlouhém Šimperku, Holečku, Šibeniční hoře, Přidánku a Kreftech a 3 stmor. M 1 1/3 achtle vinohradu v Padělcích.
 • Dům čp. 61 : Pavel Pražma (psaný též Pražman), pololáník, měl 13 stmor. M polí (neudáno kde) a 62/3 achtle vinohradu v Křenkách.
 • Dům čp. 64 : Kateřina, vdova po Davidu Widtmerovi (psáván též Wybner), pololánice, měla 14 stmor. M 7 1/6 achtle polí (neudáno kde, jen z toho 1 stmor. M 7 1/6 achtle vinohradů zoraných na obilní osev v Přední hoře a Kreftech) a 1 stmor. M 5 1/3 achtle v Padělcích.
 • Dům čp. 65: Ondřej Chumela, půldruhaláník, měl 45 stmor. M 21/2 achtle polí (neudáno kde, jen z toho 1 stmor. M 2 1/2 achtle vinohradu zoraného na obilní osev v Šibeniční hoře); vinohrad neměl.
 • Dům čp. 67: Jan Samson, pololáník, měl 24 stmor. M 6 achtlů polí (neudáno kde, jen z toho 11 stmor. M 6 achtlů vinohradů zoraných na obilní osev ve Zbejšově, Šajbách, Záhumení, Šibeniční hoře a v Kreftech); vinohrady neměl.
 • Dům čp. 72: Augustin Goldt, celoláník, měl 26 stmor. M polí (bez údaje kde); vinohrady neměl.
 • Dům čp. 73: Pavel Hejmalík, domkář bez polí a bez vinohradu.
 • Dům čp. 74: Jiří Hauser, domkář, měl 6 stmor. M 1/3 achtle polí v Dlouhém Šimperku, Přídanku a Záhumení a 3 stmor. M 1 1/3 achtle vinohradu v Padělcích.
 • Dům čp. 76: Matouš Mikulášek, domkář, měl 16 stmor. M 7 achtlů polí v Dlouhých liškách a Přídanku a 3 stmor. M 22/3 achtle vinohradů v Padělcích.
 • Dům čp. 77: Bartoloměj Marvan, domkář, měl 5 stmor. M 6 achtlů polí v Záhoří a Záhumení; vinohrad neměl.
 • Dům čp. 105: Josef Nováček, domkář, měl 4 stmor. M 42/3 achtle polí v Záhumení a 1 stmor. M vinohradu v Křenkách.
 • Dům čp. 129: Jan Baltzer, domkář bez polí a bez vinohradu.
 • Dům čp. 130: Matouš Bednář, domkář, měl jen 1 stmor. M pole v Kreftech; vinohrad neměl.
 • Dům čp. 132: Christian Urnaus (psáván i Hornaus), domkář, měl 8 stmor. M 75/6 achtle polí v Dlouhých liškách, Šibeniční hoře, Záhumení a Kreftech) a 3 stmor. M 6 achtlů vinohradů v Přední hoře a Padělcích.
 • Dům čp. 134: Jiří Sklenář, domkář, měl 3 stmor. M 7 1/3 achtle polí v Záhoří a Záhumení a 1 stmor. M 5 1/2 achtle vinohradu v Krátkém Šimperku.
 • Dům čp. 156: pan Kristián Augustin Floderer, přísedící zemského tribunálu v Brně, přespolní držitel této svobodné lisovny, měl u ní jen 2 staromoravské měřice polí, neuvedeno v které trati; jeho vinohrady nebyly lánovou komisí evidovány.

Kromě vyjmenovaných hospodářů měli pozemky v Nosislavi také přespolní držitelé ze Židlochovic, Vojkovic, Blučiny, Hrušovan, měšťané z Brna, kartuziánští mnichové z Olomouce a pan opat z kláštera na Hradisku u Olomouce. V jejich držení bylo roku 1673 v Nosislavi celkem 10 staromoravských měřic a 3/4 achtle staré vinohradní půdy, osévané již obilím, což převedeno na dnešní metrickou soustavu činí zhruba 2 ha 32 a 68 m2. Avšak mnohem více v přespolním držení bylo tehdy obdělávaných vinohradů s vinnou révou, a to 72 staromoravských měřic 7 1/2 achtlů neboli 16 ha 81 a 33 m2, zhruba 42 % všech tehdejších pěstěných vinohradů. Tenkrát se výměra zemědělských pozemků udávala ve výsevkových měřicích staromoravských, a to až do roku 1758, kdy byla všeobecně v celé monarchii zaváděna jednotná měřice vídeňská, menší než ta staromoravská; staromoravská měla ve vinohradech plošně 23 arů 5 m2 17 dm2, kdežto vídeňská, na jakou jsme bývali v lidové řeči zvyklí až donedávna, měla jen 19 arů 18 m2. Za panování císaře Josefa II. se plošná výměra počítala již na jitra (jochy) a čtverečné sáhy, a to až do roku 1871, kdy začala být u nás zákonitě zaváděna soustava metrická s hektary a ary. Který čtenář by si chtěl počtářsky pohrát s převodem výše uváděných polních a vinohradních výměr u jednotlivých domů nechť postupuje podle naznačeného převodu a k tomu si ještě zapamatuje, že jeden staromoravský achtl neboli osmina měřice měl plochu 2 ary 88 m2 14 dm2 Ještě poznamenávám, že domy s popisnými čísly v hořejším přehledu neuvedenými byly v roce 1673 pusté, neobydlené, nebo (počínajíc pozdějším čp. 160) ještě nebyly vystavěny. Domovní popisná čísla, platná do dneška, byla sice zavedena až v roce 1771, ale v Nosislavi je můžeme podle zjistitelné posloupnosti hospodářů na domech promítnout zpět dosti hluboko až do doby předbělohorské.

Kolik tedy bylo v roce 1673 v Nosislavi orných polí a kolik vinohradů? (Jenom, tyto dva druhy pozemků sledovala tehdy lánová komise; zahrady, louky, pastviny, lada a lesy nesledovala.) Všechna původní orná pole i pole osévaná již obilím na zoraných původních vinohradech měla celkovou výměru 648 staromoravských měřic a 4 achtle = 149 ha 49 a 2 m2, k tomu pustých, neobdělávaných polí bylo 317 staromoravských měřic, což se rovná dnešním 73 ha 7 a 39 m2, takže součet obojího nám ukazuje, že stav orných polí před třicetiletou válkou byl 965 staromor. měřic 4 achtle = 222 ha 56 a 41 m2.

Nás dnes ovšem zajímají především nosislavské vinohrady, a proto o nich podrobněji. To ukazují následující rubriky o jejich stavu podle jednotlivých tratí od největší vinohradnické plochy v Záhoří až po nejmenší ve Stráních. Pozorné promýšlení suchých číselných údajů přivede nás k živějším představám o úbytcích a přeměnách starých vinohradů v pole osévaná obilím, jak si to vyžadovalo přibývání populace, v níž zejména chalupníci, dříve zvaní domkáři bez polí, byli nuceni zajišťovat si chleba zoráváním pustých vinohradů. Poznáme, kolik ještě zůstalo rodících vinohradů, kolik jich bylo úplně pustých a kolik vlastně bylo v Nosislavi původní vinohradní rozlohy v dobách plného hospodářského rozkvětu ještě před třicetiletou válkou. Tenkrát byly vinohradní parcely téměř ve všech tratích dva až třikrát větší nežli později při obnově r. 1673; dosvědčuje nám to lánský rejstřík, jmenující jako držitele jednotlivých parcel dva i tři vinaře pospolu, z čehož možno usuzovat, že původně býval jejich vinohrad jedním celkem, který pak byl při obnově vinohradů rozdělen ve dvě až tři samostatné části. Lánský rejstřík nám také umožňuje poznat, jak různý byl optický vzhled vinohradních parcel v různých tratích; souvisí to s dvojím významem starého pojmu „achtl". Ten jednak znamenal pás vinohradní půdy o nestejné délce i šířce bez zřetele k plošné výměře, jednak zas jindy označoval právě při zjišťování vinohradní výměry plochu dnešních 2 ha 88 m2 14 dm2. Číslo, kterým lánský rejstřík udává, kolik plošné výměry v staromoravských měřicích a achtlech měl jeden takový achtl jakožto vzhledový vinohradní pás, to číslo můžeme pokládat za index rozlohy pro příslušný pás. To všechno je vidno z následujících rubrik, v nichž se omezuji na tyto: pořadí podle původního množství vinohradů v trati, index rozlohy v té trati, pak už jen na hektarovou soustavu převedené vinohrady oseté již obilím, pěstěné vinohrady s révou, pak docela pusté vinohrady ležící ladem a nakonec sumární výměru všech původních vinohradů před třicetiletou válkou. Vynechávám přitom údaje staromoravských měřic a achtlů, a to proto, že přílišné množství čísel by činilo přehled značně nepřehledným; pouze ve výsledném sumáři uvádím jak míry i staromoravské, tak i jejich převod na dnešní míry hektarové, a to jen pro přesnost, a možnost kontroly.

 • Dům čp. 38: Jiří Bartušek, pololáník, měl 19 stmor. M polí (neudáno kde, jen z toho bylo 6 stmor. M vinohradu zoraného na obilní osev v Záhoří) a 1 stmorm M vinohradu v Křenkách.
 • Dům čp. 39: Václav Papista, pololáník, měl 14 stmor. M polí (neudáno kde, jen z toho 1 stmor. M vinohradu zoraného na obilní osev v Kreftech); vinohrad neměl.
 • Dům čp. 40: Tomáš Mikulášek, domkář bez polí, měl jen 4 stmor. M 4 2/3 achtle vinohradů v Padělcích.
 • Dům bez čp., stojící v Kroužku za domem čp. 42 na prostřední straně městečka: Jan Rek, domkář, měl 1 stmor. M 35/6 achtle polí v Záhumení a Přední hoře; vinohrad neměl.
 • Dům bez čp., stojící v Kroužku u domu čp. 43 na prostřední straně městečka: Jan Kolínský, domkář bez polí; měl jen 3 stmor. M vinohradu v Přední hoře.
 • Dům čp. 44: Jakub Prachař, pololáník, měl 13 stmor. M polí (neudáno kde); vinohrad neměl.
 • Dům čp. 45: Jakub Šafránek, pololáník, měl 13 stmor. M polí (neudáno kde) a 1 stmor. M 7 achtlů vinohradu v Padělcích.
 • Dům čp. 46: Simon Klein, pololáník, měl 13 stmor. M polí (neudáno kde) a 1 stmor. M 7 achtlů vinohradu v hoře Strání.
 • Dům čp. 48: Martin Samson, pololáník, měl 17 stmor. M 52/3 achtle (neudáno kde, jen z toho 4 stmor. M 52/3 achtle vinohradu zoraného na obilní
 • osev v Dlouhých liškách a Kreftech); vinohrad neměl.
 • Dům čp. 49: Ondřej Schneider, pololáník, měl 14 stmor. M 4 achtle polí (neudáno kde, jen z toho 1 stmor. M 4 achtle vinohradu zoraného na obilní osev v Záhoří) a 2 stmor. M 4 achtle vinohradu v Padělcích.
 • Dům čp. 51: Paul Urnaus (psáván i Hornaus), pololáník, měl 27 stmor. M 51/2 achtle polí (neudáno kde, jen z toho 14 stmor. M 5 1/2 achtle vinohradů zoraných na obilní osev v Dlouhém Šimperku, Záhoří, Záhumení a Kreftech) a 3 stmor. M 42/3 achtle vinohradů v Přední hoře a Padělcích.
 • Dům čp. 52: Prokop Neroban, pololáník, měl 20 stmor. M 6 achtlů polí (neudáno kde, jen z toho 6 stmor. M 6 achtlů vinohradů zoraných na obilní osev ve Zbejšově a Záhoří).
 • Dům čp. 53: Pavel Křenek, pololáník, měl 13 stmor. M polí (neudáno kde) a 1 stmor. M 51/2 achtle vinohradu v Přední hoře a ve Stráních.
 • Dům čp. 56: Hans Hoffmann, pololáník, měl 33 stmor. M 1/6 achtle polí (neudáno kde, jen z toho 20 stmor. M achtle vinohradů zoraných na obilní osev v Dlouhém Šimperku, Záhoří, Šibeniční hoře a Záhumení) a 2 stmor. M 71/2 achtle vinohradů v Krátkém Šimperku a v Přední hoře.

      (tuto kapitolu napsal František Klein © ČZS Nosislav)

Další články z historie:

Stav vinohradů v Nosislavi podle lánského rejstříku ze dne 29. září 1673
Horenské právo

Kontakt

ČZS Nosislav
Kroužek 428, 691 64 Nosislav, IČ: 71227377

ČZS Nosislav© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode